PROVOZNÍ ŘÁD – CAMP SRBSKO

I.

 1. Před ubytováním v Camp Srbsko se návštěvník ohlásí na recepci, přitom předloží občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní doklad). Návštěvník, který je zapsán do knihy hostů a je ubytován s dalšími osobami nese i odpovědnost za případné škody způsobené jeho spolubydlícími.
 2. Částka za ubytování dle ceníku musí být uhrazena před nástupem nebo v den nástupu do Camp Srbsko.
 3. Pokud bude občan užívat v areálu Camp Srbsko vlastní ubytovací zařízení, je povinen k pobytu přihlásit všechny uživatele tohoto zařízení.
 4. Užívání areálu Camp Srbsko je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 5. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízeních zakázáno.
 6. Při každém vstupu ubytovaných návštěvníků do Camp Srbsko má recepční právo ověřit jejich totožnost
 7. Odjezd z Camp Srbsko před 8.00 hodinou ranní je nutno nahlásit předem. Vyjíždění musí být tiché, bez zbytečného hluku.
 8. Při hrubém porušení pořádku v Camp Srbsko, může jeho správce (recepční) vyloučit jednotlivce z ubytování.
 9. Před opuštěním Camp Srbsko uvede návštěvník používané zařízení do původního stavu.
 10. V den odjezdu opusťte místo pro stany a karavany do 10:00 h ( při nerespektování stanoveného času Vám bude naúčtována další noc!)
 11. Pokud Vám zbyl žeton na sprchu, vykoupíme ho od Vás zpět

II.

 1. Noční klid je stanoven na dobu: pondělí – neděle od 00.00 do 6.00 hodin
 2. Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele Camp Srbsko křikem, hlučným zpěvem, zesilováním radiopřijímačů a podobnými hlučnými projevy.
 3. Jízda motorovými vozidly, případně na kolech je dovolena pouze pro příjezd do autokempinku a odjezd z něho.

III.

 1. Všichni uživatelé Camp Srbsko jsou povinni šetřit jeho zařízení, vzhled i jeho okolí. Zejména není dovoleno trhat květiny, poškozovat křoviny apod.
 2. Návštěvník, který případně poškodí zařízení Camp Srbsko, je povinen způsobenou škodu nahlásit recepčnímu a nahradit ji.
 3. Umísťovat vlastní ubytovací zařízení mimo vyhrazené prostory je zakázáno. Dále je zakázáno kopat kolem stanů odvodňovací stružky. Po opuštění prostoru musí být místo vyčištěno a uvedeno do původního stavu. V případě poškození místa je uživatel povinen uvést místo do původního stavu.
 4. Rozdělávání ohně v areálu Camp Srbsko je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.
 5. Mytí nádobí je dovoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených.
 6. Odpadky všeho druhu patří na vyhrazená místa do určených nádob.
 7. Rozvodné kapličky slouží pouze k zapojení drobných el. spotřebičů (rádio, televize, chladnička ). Je přísně zakázána jakákoliv manipulace v rozvaděčích elektroinstalace. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu budou dány k úhradě uživateli el. přípojky.
 8. V průběhu pobytu a užívání ostatních zařízení v areálu Camp Srbsko, jsou všichni návštěvníci povinni se řídit provozními řády, dbát příkazů a pokynů recepčních a odpovědných pracovníků, kteří zabezpečují provoz tohoto zařízení.
 9. Stížnosti a případné návrhy na zlepšení služeb tohoto zařízení přijímá recepční kempu.

 

Vrácení peněz při předčasném ukončení rekreace:

 1. Živelné pohromy vyhlášené státem nebo obcí – rekreant obdrží zbylou část úhrady za ubytování.
 2. Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací.

 

Vstup do kempu se psy a jinými zvířaty je povolen pouze za těchto podmínek:

 1. Psi i jiná zvířata musí být po celou dobu pobytu pod dohledem majitele.
 2. Pes nesmí po kempu volně pobíhat, musí být na vodítku a popř. opatřen náhubkem
 3. Pes musí mít známku
 4. Zákaz venčení psů v areálu Camp Srbsko
 5. Psí exkrementy je majitel psa povinen uklidit

Správa autokempinku nezodpovídá za zranění osob, případně poškození majetku uživatelů autokempinku, pokud ji prokazatelně nezaviní. Neručí rovněž za ztrátu věcí osobní potřeby, pokud jí nebyly svěřeny do úschovy.

 

Neubytovaní návštěvníci mají kromě obecných povinností ubytovaných návštěvníků navíc tyto povinnosti:

 1. Neubytovaní návštěvníci mají přístup do autokempinku hlavní bránou
 2. Neubytovaní návštěvníci Camp Srbsko jsou povinni opustit areál Camp Srbsko pondělí – neděle do 22.00 hodin.
 3. Zavírací doba občerstvení v autokempinku je pondělí – neděle 22.00 hodin.